Ouderlingen

Uitgangspunt bij het werk van ouderlingen is: "Heb God lief en uw naaste als uzelf". Dat houdt in: omzien naar elkaar, medemens zijn, naaste zijn. Zij brengen dat tot uitdrukking door:
- pastorale zorg;
- verantwoordelijkheid voor de erediensten;
- het besturen van de Protestantse Gemeente Vorden

Pastorale zorg (Waarin predikant en ouderlingen samenwerken.)

De wijkouderlingen
Egbert Markerink - wijk Noord-Buiten
Corry Peters - wijk Noord-Binnen

Dick Norde - wijk Zuid- Buiten
Henk Vriend- wijk Zuid-binnen

1. Huisbezoek
Een huisbezoek, waar een persoonlijk contact nodig en mogelijk is. Daarnaast organiseert een wijkouderling groothuisbezoeken, de zogenoemde wijkavonden. Op dergelijke bijeenkomsten kan een geloofsonderwerp behandeld worden, maar kan ook een meer algemeen kerkelijk onderwerp aan de orde komen.

2. Bezoek rondom een hoogtijdag of bij een belangrijke gebeurtenissen
Bij een geboorte of jubileum brengt de predikant en of de ouderling kort daarop een bezoek. In het bijzonder na een overlijden wordt een bezoek aan de naaste familieleden gebracht.
Ook bij ziekte, of ziekenhuisopname, en u of uw naasten brengen de predikant of de wijkouderling daarvan op de hoogte, willen wij u graag bijstaan.

3. Welkom voor nieuw-ingekomenen
Nieuw-ingekomenen brengen zij binnen een maand een welkomstbezoek. Daarnaast organiseert het wijkteam jaarlijks een kennismakingsavond. De ouderling vormt een wijkteam met de leden van de Bezoekgroep Dorpskerk en met een diaken.
De Bezoekgroep Dorpskerk bestaat uit ongeveer 60 leden met wie de ouderlingen regelmatig overleggen. Zij zijn van grote betekenis in bezoekwerk, aan ouderen, maar ook aan zieken en bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis. Twee keer per jaar wordt een avond georganiseerd voor het pastoraat.
4. Bediening van de Doop
Enkele malen per jaar wordt een doopdienst gehouden.
Ruim van tevoren staat in het kerkblad INFO wanneer een doopzitting zal plaatsvinden. Voorafgaand aan de doop vindt een gesprek plaats over de betekenis van de doop en over wat geloof en kerk voor de ouders betekent. Doopouders kunnen met de keuze van een lied of een gedicht een eigen inbreng krijgen bij de dienst.
Soms vinden van tevoren twee gesprekken plaats. Ook kan de predikant er de voorkeur aan geven om een voor- en een nagesprek te houden. Het nagesprek gaat o.a. over de vraag: Hoe verder met kerk en geloof, na de doop?

De erediensten
Een ouderling vertegenwoordigt de kerkenraad die verantwoordelijk is voor de gang van zaken tijdens een kerkdienst. Daarom is een ouderling aanwezig bij de gesprekken die een voorbereiding vormen op een bijzondere dienst, bijvoorbeeld een doopdienst. Ook is een ouderling aanwezig bij een rouw- of trouwdienst.

Besturen van de Protestantse Gemeente Vorden
Het college van ouderlingen vormt met de diakenen en kerkrentmeesters de kerkenraad.

Back to Top