Diaconie

Als richtsnoer voor het doen en laten van de diaconie geldt de Bijbel, met het voor hen zo belangrijke verhaal van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. In dit verband wordt door haar vaak de slagzin ‘Helpen waar geen helper is' gehanteerd als leidraad die gegrond is op dit bijbelverhaal.

De diaken maakt deel uit van de kerkenraad en draagt daarom medeverantwoordelijkheid voor het bestuur en het functioneren van de Protestantse gemeente in Vorden. Namen en contactgegevens vindt u onder 'Kerkenraad Protestantse Gemeente Vorden'.

Tijdens de kerkdiensten hebben de diakenen de volgende speciale taken:
• Het organiseren van de collectes.
• Het uitdelen van brood en wijn bij de viering van de Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal)

Tot de werkgebieden van de diaconie behoren verder de volgende zaken:

 1. Het bijeenbrengen van gelden voor diaconaal werk in binnen- en buitenland en de verdeling van deze gelden op een verantwoorde manier over de hulpvragende organisaties.
 2. De individuele (financiële) hulpverlening aan mensen die een beroep doen op de diaconie.
 3. Het onderhouden van contacten met de plaatselijke PCI (Parochiële Caritas Instelling.
 4. Aangaande vraagstukken van maatschappelijke aard hebben diakenen ook contact met de burgerlijke gemeente Bronckhorst.
 5. Informatie naar de kerkelijke gemeente over het werk van de diaconie gebeurt meestal via het kerkblad VOORal.
 6. De autorijdienst: hierop kunnen gemeenteleden een beroep doen die zelf niet meer zo mobiel zijn.
 7. De cassetterecorderdienst en de mogelijkheid om via het internet de diensten thuis te beluisteren.
 8. Het verzorgen van een bloemengroet aan zieken en alleenstaanden. Dit gebeurt gewoonlijk in de 40-dagentijd.
 9. Het verzorgen van de Maaltijd van de Heer in zorginstelling 'Het Wehme Park'.
 10. Het zoeken naar mensen die in aanmerking komen voor een vakantie van de Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek (IKA).
 11. Vertegenwoordiging in de werkgroepen Partnergemeenten Oost- Europa en de ZWO-commissie (zending en werelddiaconaat).
 12. Kerkenpad: voorlichting geven aan leerlingen van de basisscholen. 

Banknummer: NL 57 RABO 0366 4018 82
ANBI-nummer: 825646650

Back to Top